Darmowa dostawa od 500 zł
Logowanie Rejestracja
Odbitki online

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskiwanych od użytkowników Witryny w tym danych osobowych pozyskanych od Ciebie za pośrednictwem Witryny, prowadzonej pod adresem fotoforma.pl


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fotoforma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa (dalej „My”, „Fotoforma”, „Fotoforma.pl” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.fotoforma.pl (dalej „Fotoforma”).

Sklep internetowy Fotoforma.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: iod@fotoforma.pl, lub adres pocztowy Inspektor Ochrony Danych Fotoforma.pl sp. z o.o., ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa.  Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, w momencie zapisu przez Ciebie do naszego newslettera a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na naszym sklepie Fotoforma.pl.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies systemowych niezbędnych dla świadczenia niektórych usług w ramach Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim komputerze, do których Witryna uzyskuje dostęp, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Witryna korzysta z plików cookies systemowych, tymczasowych, trwałych. Pliki systemowe są wykorzystywane przez Witrynę w celu zapewnienia dostępności określonych funkcjonalności Witryny (np. utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu). Tymczasowe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania wyświetlania Witryny na Twoim sprzęcie i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz.

Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszdłeś na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi.

Witryna może również zamieszczać na Twoim sprzęcie pliki cookies od dostawców usług wykorzystywanych w Witrynie jak np. pliki cookies pochodzące od Facebook, Google, w związku z możliwością korzystania z przycisków „Lubię to!”, „G+1”. Zasady dotyczące postępowania z danymi zbieranymi przez podmioty dostarczające te usługi dostępne na stronach Facebook oraz Google.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fotoforma.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

1.Realizacji zamówień (Wykonywania umowy)
• prawidłowej realizacji zamówienia, w tym dokonania transakcji płatniczych, oraz pełnego korzystania z serwisu Fotoforma.pl
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji i zwrotów na Fotoforma.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację bądź zwrócisz towar;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
pomiary statystyczne

2. Pomiary statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora.
Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.


3. Marketing
 (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

Jakie dane zbieramy i czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z Tobą realizując zamówienie,

• imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania (miasto, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy), adres rozliczeniowy(miasto, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy), oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku wyboru faktury VAT)


Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszej platformy Fotoforma.pl
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Środki techniczne i Twoje obowiązki

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności poprzez stosowanie loginu i hasła oraz szyfrowanych połączeń z Witryną. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Twoje płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki i w jaki sposób możesz z nich korzystać?

Masz możliwość podglądu i edycji swoich danych zgromadzonych w związku z założeniem konta, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnisz hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@fotoforma.pl

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

•             prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
•             prawo żądania sprostowania danych
•             prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
•             prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
•             prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz  dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziłeś na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wypisanie się z newslettera.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Ciebie zadane pod adresem: sklep@fotoforma.pl


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (przelewy24), kredytowe (Credit Agricole, Santander Consumer Bank, BGŻ BPN Paribas), ubezpieczeniowe (Easy Protect), leasingowe (LeaseLink, GrenkeLeasing) kurierskie (furgonetka.pl), wspomagają obsługę użytkowników fotoforma.pl (tawk.to, baselinker.pl), wspierają promocję ofert (e-drone, facebook, google). Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami  i nadużyciami.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fotoforma.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Yandex.Metrica w oparciu  o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże  nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać  na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Fotoforma.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również  w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań
ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!

Nasze Sklepy

Fotoforma Warszawa Andersa
Godziny otwarcia sklepu:
pon-pt 10:00-18:00
sobota 10:00-15:00
Andersa 21
00-159 Warszawa
Fotoforma Bielsko
Godziny otwarcia sklepu:
pon-pt 09:00-17:00

ODWIEDŹ NAS