Darmowa dostawa od 500 zł
Logowanie Rejestracja
Odbitki online

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOFORMA

Aktualizacja regulaminu 02/02/2018

 1. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie zwroty mają następującą treść „Definicje”:

Konto – część Serwisu dostępna po dokonaniu Rejestracji, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności opisanych w Regulaminie; dostęp do Konta możliwy jest przy wykorzystaniu Loginu oraz ustawionego w procesie rejestracji w Serwisie hasła.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, adres do wysyłki) i danych firmowych, jeżeli Klientem ma nie być osoba fizyczna, oraz hasła do Konta, akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Login – adres poczty elektronicznej (email) Klienta wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

Sklep Internetowy lub Fotoforma – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można dokonać zakupu produktów z aktualnej oferty Usługodawcy prezentowanej w Serwisie.

Usługodawca lub Sprzedawca – Bogusław Drwięga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Fotoforma Sp z o. o., Andersa 21, 00-159 Warszawa, numer NIP: 5252736068

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta między Klientem a Sprzedawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy czym warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

Serwis – ogół funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę pod adresem www.fotoforma.pl, w tym Sklep Internetowy.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami: Sposoby składania zamówień, Sposoby płatności, Warunki i koszty dostawy, Zwroty, Reklamacje; stanowiący również Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Klient lub Użytkownik – korzystająca z Serwisu, w tym Sklepu Internetowego, osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Konsument – Klient, zawierający z Usługodawcą, Umowę Sprzedaży lub korzystający z Serwisu, a których to czynności prawnych dokonuje w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, w tym utrzymania Konta, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie - stanowi złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli, ofertę zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów powiększoną o kosztów dostawy.

2. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Klientów w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy sprzedaży, a także prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Regulamin obowiązuje również do umów zawieranych z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz środków do porozumiewania się na odległość (telefon). Usługodawca przed zawarciem Umowy Sprzedaży udostępni Regulamin na trwałym nośniku (plik pdf).

5. Usługodawca umożliwia korzystanie z Serwisu bez Rejestracji, w zakresie: przeglądania opisów towarów oraz zaznajamiania się z warunkami handlowymi, sporządzania wydruków; wyrażania opinii o towarach; korzystania z formularza kontaktowego; udostępniania, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu do tego przeznaczonych, treści poza Serwis (np. Facebook, Twitter); złożenie Zamówienia bez rejestracji. Po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się na Konto, Klient ma możliwość: dostęp do Konta i zarządzania swoimi danymi; składania Zamówień; przeglądania historii Zamówień; umieszczania towarów w schowku; korzystanie z książki adresowej; przeglądanie własnych opinii o towarach z poziomu Konta; ustawianie i otrzymywanie powiadomień o produktach.

6. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, materiałów reklamowych innych podmiotów. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności opinie odnośnie produktów są moderowane przez Usługodawcę przed ich publikacją. Usługodawca zastrzega prawo do nie publikowania w Serwisie treści które w ocenie Usługodawcy naruszają dobre obyczaje, prawo, Regulamin.

7. Fotoforma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych na serwerach wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania Serwisu oraz by Serwis działał w sposób ciągły i poprawny. Fotoforma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu Serwisu spowodowane przez siłę wyższą, powstałe z winy osób trzecich lub wynikające z wadliwego (w tym niezgodnego z dostarczoną dokumentacją) działania urządzenia Użytkownika.

8. Fotoforma nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przekazania przez Użytkownika nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

9. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. 10. Informacje o towarach dostępne w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

11. Przeglądanie treści prezentowanych w Serwisie jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem opłat pobieranych przez operatora telekomunikacyjnego.

12. Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sprzedawcy.

13. Rozmowy telefoniczne z Klientami są nagrywane przez Usługodawcę w celach dowodowych. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej powinien przerwać połączenie.

 

2. Ogólne warunki sprzedaży

1. Sprzedaż towarów odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego, oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

2. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz płatności, które wskazane są w momencie składania zamówienia. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaży towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest towar wolny od wad fizycznych oraz wad prawnych.

 

3. Rejestracja, Zamówienia

 

1. Korzystanie z pełnych funkcjonalności Serwisu możliwe jest po dokonaniu Rejestracji. Składanie Zamówień możliwe jest również bez Rejestracji. Opis funkcjonalności dostępny jest w punkcie 1 podpunkt 5 Regulaminu.

2. Rejestracja polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień w postaci imienia i nazwiska, pełnego adresu wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu,
akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. W wyniku przeprowadzonej Rejestracji, dla Użytkownika zostaje utworzone Konto. Usługodawca udostępnia możliwość zmiany hasła poprzez Konto.

4. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia Konta przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy sklep@fotoforma.pl. Rezygnacja z Konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień i potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

6. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem Serwisu lub poczty email na adres Sprzedawcy sklep@fotoforma.pl, z zastrzeżeniem Zamówień składanych telefonicznie pod numerem 22 100 23 07 (opłata jak za połączenie lokalne wg. taryfy operatora z usług którego korzysta Klient), które można składać w dni pracujące (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9-16.

7. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zmodyfikowania zawartości koszyka. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą akceptacji Regulaminu i wyboru a przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient składa Zamówienia jako gość (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest podać dane osobowe i dane niezbędne do wysyłki, zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji towarów w koszyku, jak i danych adresowych do wysyłki. . Usługodawca w toku prezentowania towarów w Serwisie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, jak również w toku rozmowy telefonicznej z Konsumentem (przed uzyskaniem akceptacji Zamówienia), oraz korespondencji email z Konsumentem prowadzonej w celu złożenia Zamówienia (przed uzyskaniem akceptacji Zamówienia), poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

a) głównych cechach świadczenia, w tym towaru,

b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

c) adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;

d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;

e) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;

f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,

g) kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;

h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;

i) obowiązku dostarczenia towarów bez wad;

j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

9. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez udostępnienie podsumowania Zamówienia na stronie Serwisu oraz wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres podany przez Użytkownika, zawierające:

a) dane Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;

b) dane Klienta;

c) numer Zamówienia ;

d) listę towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;

e) kwotę łącznej ceny netto oraz brutto oraz wybrany sposób zapłaty;

f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;

g) sposób oraz termin dostawy;

h) informację o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy;

i) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

j) linków do stron zawierających: - stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;


- możliwości i procedury pozasądowego rozwiazywania sporów;

- opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;

- akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

10. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

11. Usługodawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@fotoforma.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

13. W przypadku gdy składanie Zamówienia przez Konsumenta następuje z wykorzystaniem poczty email, Sprzedawca bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Konsumenta, dostarcza Konsumentowi w sposób jasny i widoczny informacje dotyczące: - głównych cechach towaru (opis towaru) lub towarów składających się na Zamówienie; - cenach jednostkowych oraz łącznej cenie za towary wraz z podatkami, opłatami za dostawę, oraz innymi kosztami, - treści Regulaminu. - linków do podstron z pouczeniem odnośnie prawa odstąpienia (zwrotów), zgłaszania reklamacji.

14. W przypadku gdy składanie Zamówienia przez Konsumenta następuje z wykorzystaniem telefonu, Sprzedawca bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Konsumenta, dostarcza Konsumentowi w sposób jasny i widoczny informacje dotyczące: - głównych cechach towaru (opis towaru) lub towarów składających się na Zamówienie; - cenach jednostkowych oraz łącznej cenie za towary wraz z podatkami, opłatami za dostawę, oraz innymi kosztami;

15. Sprzedawca zapewnia, aby Konsument w momencie składania Zamówienia, o którym mowa w podpunkcie 14 i 15 powyżej wyraźnie potwierdził, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.


16. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi, który złożył Zamówienie drogą telefoniczną, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (pdf) wraz z Regulaminem oraz wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia.

 

4. Realizacja Zamówienia

 

1. W przypadku braku terminowej płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zmówienia przez sklep oraz:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku płatności online - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym - w chwili, gdy Usługodawca otrzyma Zamówienie Klienta,

d) w przypadku płatności ratalnej – w chwili zaakceptowania przez Klienta umowy kredytowej.

3. W chwili, gdy wszystkie towary z Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, Usługodawca wysyła do Klienta e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

4. Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie od 1 do 3 dni roboczych od momentu ich skompletowania/wysyłki.

5. Zmiany w Zamówieniu, na warunkach opisanych w Regulaminie, możliwe są poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem sklep@fotoforma.ploraz kontakt telefoniczny pod numerem 22 100 23 07.

6. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Regulaminu.

7. Jeśli w magazynie Sprzedawcy zabraknie towaru lub towarów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części. Usługodawca potwierdzi Klientowi zmiany wysyłając potwierdzenie na adres email Klienta.

8. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

9. Jeśli w sytuacji opisanej w podpunkcie 7 i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedawca.

10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za Zamówienie nastąpiła z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu Zamówienia.

11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w podpunkcie 7, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości, przesyłając Klientowi oświadczenie emailem na adres Klienta.

12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z podpunktem 7, gdy Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Płatności

 

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówienie:

a) Gotówka - zamówienie płatne gotówką w razie wyboru dostawy Zamówienia w salonach Sprzedawcy w Warszawie i Białymstoku;

b) Przedpłata na konto bankowe – wysyłka Zamówienia następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym Sprzedawcy;

c) Gotówka za pobraniem - pieniądze odbiera kurier dostarczający Zamówienie do Klienta. Wartość pobrania nie może przekraczać 12 000 złotych;

d) Sprzedaż na raty – współpracujemy z Santander Consumer Bank S.A., BGŻ BNP PARIBAS oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. Więcej o warunkach i naszych systemach ratalnych tutaj.

e) Przelewy24 - współpracujemy z Przelewy24, które umożliwiają wykonanie szybkiego przelewu online oraz płatności kartą.

2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanej w podpunkcie 1 litera b),e), f) powyżej, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie do 5 dni od złożenia Zamówienia. W braku terminowejpłatności Sprzedawca ma prawo złożyć w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres email Klienta (umowne prawo odstąpienia).

3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w podpunkcie 1 litera d) powyżej, w razie nie potwierdzenia przez bank faktu zawarcia przez Klienta i bank umowy kredytowej finansującej Zamówienie, Sprzedawca ma prawo złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres email Klienta (umowne prawo odstąpienia).

4. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w podpunkcie 1 litera a), c) powyżej, wydanie Zamówienia Klientowi uzależnione jest od uprzedniej zapłaty. W braku zapłaty Sprzedawca ma prawo złożyć w terminie 30 dni licząc od dnia podjęcia próby doręczenia Zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres email Klienta (umowne prawo odstąpienia).

 

 

6. Prawo odstąpienia

 

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, poczty email, telefonicznie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w ciągu 21 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy Zamówienia na adres Klienta wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy nadać przesyłką na adres Sprzedawcy (Fotoforma Sp o. o., Andersa 21, 00-159 Warszawa ) oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest tutaj. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy może odesłać Zamówione towary.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za Zamówienie, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy (Fotoforma Sp z o. o., Andersa 21, 00-159 Warszawa) lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do ich odbioru. Koszty odesłania produktów do Sprzedawcy ponosi Konsument.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towary od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Konsument odsyła towar na adres Sprzedawcy. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 8. W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

 

7. Reklamacje

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą pod adres poczty elektronicznej sklep@fotoforma.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (dane osobowe, dowód zakupu, opis wad, żądanie, reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru. Konsument może również złożyć reklamację telefonicznie pod numerem 22 100 23 07 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9-16. W zgłoszeniu prosimy określić: na jakiej podstawie występujecie Państwo z tytułu rękojmi oraz czego Państwo się domagacie na podstawie rękojmi.

3. Sprzedawca może zażądać od Klienta dostarczenia do Sprzedawcy wadliwego towaru celem dokonania jego oględzin.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania drogą mailową albo listem poleconym jeżeli Konsument złożył reklamację telefonicznie.

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

7. Możecie się Państwo odwołać do naszej decyzji do sądu powszechnego lub skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów, poprzez: - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży, - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, - zwrócenie się do Rzecznika Finansowego w sprawach dotyczących sprzedaży ratalnej (jeżeli spór dotyczy produktu finansowego), - skorzystanie z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Ponadto możecie Państwo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, jak również skorzystać z informacji dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl

9. Klient może złożyć Usługodawcy reklamację w zakresie nieprawidłowego działania Serwisu przesyłając na adres email sklep@fotoforma.pl pis wadliwego funkcjonowania Serwisu.

 

 

8. Dane osobowe

 

1. Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z Usługi (złożenia konta) oraz realizacji Umowy sprzedaży (złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy (newsletter).


3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres doręczenia (ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy), numer telefonu, adres poczty email, nazwa i adres firmy.

4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

6. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usługi, oraz wykonania Umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

8. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Serwis na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki Prywatności.

 

9. Naruszenie Regulaminu

 

1. Jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Usługodawca może ograniczyć lub zawiesić korzystanie przez takiego Użytkownika z Serwisu, m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta, zablokować Konto lub w inny sposób ograniczyć korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

2. Przed podjęciem działań opisanych w podpunkcie 1 powyżej Usługodawca prześle Użytkownikowi ostrzeżenie drogą mailową.

3. Usługodawca może, względem Użytkownika który w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu, zdecydować o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia (usunięcie Konta). Usługodawca prześle wypowiedzenie na adres email Klienta.

 


10. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: sklep@fotoforma.pl.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy użyciu przeglądarek internetowych. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania adresu poczty elektronicznej, oraz dostępu do sieci Internet.

3. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w sytuacji: zmiany przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu; wprowadzenia nowych danin, ceł, opłat i podatków; wprowadzenia nowych usług lub nowych funkcjonalności Serwisu; zmiany dostawców usług przesyłek czy płatności; wystąpienia po stronie Usługodawcy inny ważnych powodów. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez doręczenie na adres poczty email Klientów nowego brzmienia Regulaminu. Regulamin w brzmieniu uwzględniającym zmiany zostanie również umieszczony w Serwisie wraz z informacją w Serwisie o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych przez Klienta po akceptacji przez niego nowego brzmienia Regulaminu.

4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Serwisie, Klient akceptuje jego postanowienia po zmianach przy pierwszym logowaniu. W przypadku braku akceptacji warunków zmienionego Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu nie jest możliwe.

5. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Usługodawcą oraz ewentualne spory wynikłe z tych stosunków prawnych między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji właściwych polskich sądów powszechnych. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości miejscowej siedziby Usługodawcy.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do stosunków prawnych począwszy od 1 września 2016 r. włącznie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.) (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!

Nasze Sklepy

Fotoforma Warszawa Andersa
Godziny otwarcia sklepu:
pon-pt 10:00-18:00
sobota 10:00-15:00
Andersa 21
00-159 Warszawa
Fotoforma Bielsko
Godziny otwarcia sklepu:
pon-pt 09:00-17:00

ODWIEDŹ NAS