fotoforma.pl

Już dziś skorzystaj z rat 0% - darmowa dostawa od 500zł!

  • Kontakt
  • O nas
  • Status zamówienia
Regulamin kart podarunkowych

 - Tutaj - Sprawdź saldo karty podarunkowej Fotoforma- 

 

1. Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

 

a) Wydawca– Fotoforma Sp. Z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Andersa 21

b) Salon Sprzedaży– punkt sprzedaży Towarów, położony na terytorium Polski: Salon Fotoforma Andersa 21 00-159 Warszawa, oraz sklepu Internetowego – fotoforma.pl).

c) Karta Podarunkowa Fotoforma– karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

d) Nabywca- osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Fotoforma

e) Użytkownik- posiadacz Karty Podarunkowej Fotoforma, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

f) Towary- rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

 

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Fotoforma (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 50), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Fotoforma w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Fotoforma.

 

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Fotoforma.

 

4. Wartość Karty Podarunkowej Fotoforma wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

 

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Fotoforma, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Fotoforma zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

 

6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Fotoforma o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Fotoforma, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Fotoforma.

 

7. Karta Podarunkowa Fotoforma nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 

8. Karta Podarunkowa Fotoforma zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Fotoforma Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Fotoforma nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Fotoforma nie może zostać przedłużony.

 

9. Karta Podarunkowa Fotoforma może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.

 

10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Fotoforma Nabywcy ma miejsce w Salonie Sprzedaży oraz poprzez wysyłkę pod wskazany przez nabywcę adres.

 

11. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Fotoforma, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

 

12. Realizacja Karty Podarunkowej Fotoforma przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Fotoforma w sposób nieuprawniony.

 

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Fotoforma Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 

14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Fotoforma poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

 

15. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Fotoforma:

 

a) może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Fotoforma w wypadku:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Fotoforma,

b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Fotoforma, w szczególności:

b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

b2) uszkodzenia Karty Podarunkowej Fotoforma w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Fotoforma.

 

18. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Fotoforma wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

 

19. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Fotoforma punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Fotoforma pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 

20. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Fotoforma będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Fotoforma, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 

21. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Fotoforma będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Fotoforma, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Fotoforma.

 

22. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową Fotoforma. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową Fotoforma, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Fotoforma w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa Fotoforma, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej Fotoforma.

 

23. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Fotoforma będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 

24. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Fotoforma mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Naprawioną Kartę Podarunkową Fotoforma Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

 

25. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Fotoforma Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej Fotoforma, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa Fotoforma, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

 

26. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Fotoforma oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

27. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Fotoforma do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Fotoforma potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Fotoforma w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

28. Karta Podarunkowa Fotoforma nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 

29. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

 

30. Wydanie Karty Podarunkowej Fotoforma Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Fotoforma, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 

31. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej fotoforma.pl oraz w Salonach Fotoforma.

32. Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi.

 

 

Regulamin promocji z kartami podarunkowymi Fotoforma gratis!

 

1.Promocją objęte są tylko produkty oznaczone jako biorące udział w promocji.

2.Karty podarunkowe wydawane są oddzielnie i można je wykorzystać po spełnieniu określonych warunków:

2a. - Karta podarunkowa jest aktywna po 21 dniach od dnia sfinalizowania zakupu po upłynięciu wydłużonego terminu zwrotu towaru.

2b. W przypadku zwrotu towaru w przeciągu 21 dni - karta podarunkowa podlega zwrotowi a jej saldo jest dezaktywowane.

*W pozostałych przypadkach nie ujętych w regulaminie promocji- obowiązuje regulamin kart podarunkowych.

https://fotoforma.pl/regulamin-kart-podarunkowych

 

W przypadku pozostałych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta - tel: 793 726 672 lub [email protected]

Autoryzacje - nasi partnerzy

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium